Coaching via Clairscan is persoonlijke begeleiding op maat. Coaching is een doelgerichte methode om het zelflerend vermogen te stimuleren en ondersteunen. Coaching is gericht op het versterken van je ontwikkelingsvaardigheden. Onderwerpen kunnen liggen op het gebied van werk, privé of de combi van die twee.

Algemene informatie

 • Wat levert coaching je op?
 • Werkwijze
 • Voor wie?
 • De belangrijkste extra’s van coaching

Specialisaties

 • Startende leidinggevenden
 • Vrouw en management
 • Persoonlijke (her)-oriëntatie en loopbaanvragen
 • Tijdens het veranderingsproces in een organisatie
 • Individuele kennis- en vaardigheidstraining
 • Balans werk-privé
 • Levensvragen

Lidmaatschap beroepsorganisaties

 • Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, NOBCO/EMCC Senior practitioner.
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie & andere begeleidingsvormen, LVSB

Wat levert coaching je op?

Na afloop van een coachingstraject heb je:

 • Een opgefriste en verhelderde kijk op jouw (werk-)situatie in relatie tot je persoon
 • Een groter bewustzijn van je mogelijkheden, vaardigheden en drijfveren
 • Ervaring met (het oefenen in) ander gedrag en anders omgaan met datgene wat je dagelijks ervaart
 • Een hernieuwd besef van je eigen verantwoordelijkheid en die van anderen

Werkwijze

Bij de start van een traject onderzoeken we gezamenlijk de verschillende aspecten van je persoonlijke situatie. Uitgangspunt voor een traject zijn steeds de mogelijkheden tot ontwikkeling en verbetering. Doel is het optimaliseren van je welbevinden. We starten vaak met het vaststellen van de op dat moment voor jou geldende ‘levenslandkaart’. Indien gewenst, kan bij de start ook een TTI gedrags- en drijfverenprofiel worden afgenomen. Voor verdere info daarover, zie www.ttisi.nl .

Op basis daarvan worden gezamenlijk de volgende stappen bepaald. Jouw thema’s zijn daar leidend in. Inzicht is de eerste stap richting anders functioneren. Als cliënt sta je centraal en geef je actief mede vorm aan het proces. Daardoor is en blijf je zelf de motor voor de resultaten van het coachingsproces.

Als coach heb ik de taak je zo optimaal mogelijk tot je recht te laten komen door luisteren, spiegelen, confronteren, analyseren en structureren. Tevens kan ik alternatieven vanuit theorie of praktijk aandragen voor verbreding van je blikveld. Ik maak gebruik van diverse technieken, passend bij je vraag. Dat kan zijn: RET, kernkwadranten, provocatief coachen, oplossingsgericht werken, ACT of The Work van Byron Katie.

De ervaring van mijn coachees leert dat de effecten van een coachingstraject nog lang kunnen doorwerken.

Een traject duurt in de regel 6 tot 10 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Voor wie

Voor eenieder die behoefte heeft aan ondersteuning door een onafhankelijk ‘meebelever’ om tot verdere optimalisering van jouw (werk-)situatie te komen. Voorwaarden voor een succesvolle begeleiding:

 • Je dient bereid te zijn je persoonlijk functioneren en opgebouwde ervaringen tot nu toe, met een onafhankelijk persoon kritisch onder de loep te nemen.
 • Je hebt tijd en energie om in het coachingstraject te steken.
 • Je organisatie onderkent het belang voor haar werknemers dat je bij een ‘onpartijdig’ iemand je werkzaken kan bespreken, en ondersteuning krijgt voor het zelf nemen van de volgende stappen op je werkpad.

De belangrijkste extra’s van coaching

Extern:

Als coach heb ik één belang voor ogen: Jouw ontwikkeling.

Ik bied je de mogelijkheid om je eigen vragen te stellen en te reflecteren op je functioneren vanuit verschillende invalshoeken in een vertrouwelijk omgeving. Op basis van deze verbreding en verdieping kan hernieuwd gekeken worden naar je eigen opstelling.

Maatwerk:

Coaching is begeleiding in een 1 op 1 situatie. Ik richt me volledig op jouw ontwikkeling en ontplooiing. De onderwerpen worden bepaald door jou, ik zorg voor de best passende leer- en ontwikkelingssituatie.

Persoonlijke aanpak:

De coachingssessies worden qua inhoud gezamenlijk ingevuld. Dat kan zijn op het gebied van vaardigheden, maar ook naar het vinden van een goede balans tussen werk en privé. Jij staat aan het stuur!

Ervaringsleren:

Door de juiste mix van theorie en directe toepassing in de praktijk, vormt coaching een prima aanzet tot ervaringsleren. Kennis plus ervaring geeft het beste leerrendement, zoals uit vele onderzoeken blijkt!

Procesbegeleiding:

De coachingsgesprekken vinden in de regel plaats met een tussenruimte van 2 tot 4 weken. Dit garandeert een goede follow-up en directe feedback op behaalde resultaten.

Clairscan is gespecialiseerd in de volgende vormen van coaching:

1. Voor startende leidinggevenden

Organisaties investeren veel tijd, geld en energie aan het vinden van de juiste persoon voor een (vacante) functie. Is die persoon gevonden, dan volgt een inwerktraject. Hoe goed voorbereid dit traject ook verloopt, het is een intensieve periode voor de nieuwe werknemer. Immers, de nieuwe werknemer krijgt een enorme hoeveelheid informatie over de organisatie, de onderlinge (werk-)relaties, de heersende bedrijfscultuur en zijn of haar plaats daarbinnen. Vaak wordt vergeten, wat het betekent ergens nieuw te zijn en wordt gemakshalve aangenomen dat alle regels en gewoonten binnen een organisatie voor zich spreken. Dit geldt met name voor het eerst functioneren in een leidinggevende functie: Hoe ga je om met de daarbij behorende macht, wat voor groep medewerkers tref je aan, hoe zijn de onderlinge relaties, welk effect heeft jouw manier van leidinggeven, enz. Het beeld wat in de eerste periode ontstaat, heeft vaak lange nawerking.

De combi van èn begeleider èn beoordelaar heeft consequenties voor de op te bouwen vertrouwensrelatie. Juist in deze fase is externe ondersteuning bijzonder zinvol.

Door externe begeleiding is de nieuwe medewerker in staat bij een onafhankelijk persoon zijn of haar beleving van de eerste periode te inventariseren, te toetsten en te spiegelen. Gezamenlijk kan dan worden bekeken hoe de ervaringen te wegen en om te zetten naar aandachtspunten en prioriteiten voor tijdens én na de inwerkperiode.

Coaching tijdens een inwerktraject is zowel vanuit de optiek van de organisatie als vanuit de nieuwe werknemer een belangrijke bijdrage aan een succesvolle start!

“Mijn eerste leidinggevende functie, team coördinator. Terwijl ik daarvoor gewoon nog een collega was. Dat vond ik knap lastig. Zo lastig, dat het me slapeloze nachten begon te geven. Samen hebben we het team in kaart gebracht . Wat heeft ieder nodig voor verdere ontwikkeling? Hoe ga ik om met de verschillende verwachtingen? Waar en wanneer treed ik op? En op welke wijze? Hoe voer ik de functioneringsgesprekken? Ik heb er veel van opgestoken. Je merkt dat Hennie ook zelf in de manager rol heeft gezeten. Dat gaf voor mij duidelijk meerwaarde. (Team coördinator Zorg, 34 jaar.)

2. Vrouw en management

Is de emancipatie voltooid?

Velen zeggen van wel. De cijfers over het aantal vrouwen op topposities spreken dit tegen. Zit jij al op die toppositie of wil je er komen? Wil je aan de slag met dit thema?

Mogelijke onderwerpen in dit traject zijn:

 • Taalgebruik
 • Uiterlijk
 • Communicatie
 • Hanteren van macht
 • Ambitieniveau
 • De 7 grondregels voor succes in een mannenwereld
 • Jouw vraag?

Vooral voor dit traject geldt maatwerk.

Graag deel ik mijn ervaring met je. Welkom!

“Een geweldige kans, officemanager bij een grote autodealer. Nu kon ik alle kennis uit mijn avondopleiding HBO officemanagement gaan gebruiken. Die kennis was prima en goed toepasbaar. Ik moest echter knap wennen aan de omgangsvormen in deze ‘mannencultuur’. Dankzij het coachingstraject bij Hennie heb ik veel meer zicht gekregen op hoe die verschillen door werken in de werkrelaties. En hoe ik in deze omgeving prima mijn mannetje kan staan.” (Officemanager, 29 jaar.)

3. Persoonlijke (her-)oriëntatie en loopbaanvragen

Ieder bereikt na korte of lange tijd het punt, waarop je denkt: Is dit alles? Hoe nu verder? Op dat moment kan het zinvol zijn het functioneren tot dan toe in kaart te brengen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten, ambities en drijfveren, de ervaring tot dan toe en je verwachtingen voor de toekomst. Voor dit type coaching werk ik graag met wat speelsere methodieken als het Inspiratiespel of het Talentenspel. Op basis van deze inventarisatie kunnen vervolgstappen worden uitgezet voor je verdere loopbaan. Mijn ondersteuning garandeert een aandachtige procesbegeleiding en een overzichtelijk tijdspad.

“Zit ik nog wel op de goede plek? Ik merkte dat ik mijn werkplezier aan het verliezen was. De samenwerking met mijn collega’s leed er ook onder. Wat maakt me weer blij? Tijdens het traject hebben Hennie en ik actief onderzocht wat voor mij in het werk belangrijk is. Toen bleek ook, dat het zaak voor mij is goed mijn grenzen te bewaken. In het onderwijs ben je nooit klaar. Ik werk nu in een andere groep. En heb een nieuwe start gemaakt in een ander team. Er is weer voldoende uitdaging en mogelijkheid tot ontwikkeling. Ik ga weer met plezier naar mijn werk.” (Lerares basisonderwijs, 48 jaar.)

4. Tijdens een veranderingsproces in een organisatie

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Grappend zeg ik wel eens: In welke reorganisatie werk jij? Ieder heeft hiervoor zijn eigen manier van omgang voor ontwikkeld. Uitbreiding van die vaardigheden is tegenwoordig onontbeerlijk om gefocust te blijven op de kansen en mogelijkheden die elke verandering biedt.

Coaching tijdens een veranderingsproces is met name gericht op:

 • Inventariseren individuele veranderingsstijl
 • Objectiveren van organisatieverandering en consequenties voor functie en/of afdeling
 • Inventariseren consequenties verandering op individueel niveau
 • Formuleren van kansen en mogelijkheden voor individu en organisatie

Met name tijdens veranderingstrajecten komt het functioneren van organisatie en individuele werknemer onder druk te staan. Individuele coaching biedt de persoonlijke aandacht, die zorgt dat het veranderingstraject constructief en vruchtbaar wordt doorlopen.

De periode waarin het traject plaatsvond was zeer turbulent. Zowel op het persoonlijk vlak als in het werk zijn veel dingen op de kop komen te staan. hierdoor zijn met name de geformuleerde doelstellingen “herstel / hervinden werkplezier” en “vergroten inzicht in rol en positie in de organisatie” op een wat hoger abstactie niveau opgepakt. Dit zal meer tijd vragen. Het coachingstraject heeft wel de handvatten aangereikt om hier mee om te gaan.(Beleidsmedewerkster, 52 jaar)

5. Individuele kennis- en vaardigheidstraining

HKCalgemeenDe moderne werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar employability. Voor een aantal thema’s kan het handig zijn om op een zelfgekozen tijdstip hier mee aan de slag te gaan. Dan kan het effectiever zijn om op individuele basis kennis en vaardigheden in een leertraject aan te pakken. Voordelen van de individuele aanpak zijn:

 • Aanreiking van de precies passende leerstof
 • Zelf te bepalen tijd en plaats
 • Oefenen in een vertrouwde, veilige omgeving
 • Zelf te bepalen tijdstip, ook buiten reguliere werkdagen.

Mogelijke onderwerpen voor een dergelijk traject zijn:

 • Gespreksvaardigheden
 • Delegeren
 • Hanteren van werkbelasting
 • Onderhandelen
 • Verbaal judo
 • Jouw specifieke vraag of wens?

“Er waren nogal wat strubbels geweest op mijn werk. Ik heb dat als erg vervelend ervaren. Het coachingstraject heeft me goed geholpen nieuwe perspectieven te ontwikkelen op wat er in het verleden is gebeurd. Daarbij heb ik meer zicht gekregen op mijn eigen aandeel daarin. Dat had me nooit gelukt met het volgen van een algemene training. Hennie heeft me precies aangereikt wat ik nodig had, door te spiegelen en zonder oordeel te luisteren.” (Directeur basisonderwijs, 61 jaar.)

6. Balans werk-privé.

bordjes-in-de-lucht-houdenJe wilt je werk goed doen. En je wilt ook in de andere domeinen van je leven prettig verlopen. In ons huidige tijdsgewricht wil dat nog wel eens gaan klemmen. Met als resultaat een opgejaagd en soms uitgeput gevoel.

Tijd voor een coachingstraject op maat.

Mogelijke onderwerpen: wat geeft je energie, wat vreet energie, waar liggen je prioriteiten, waar is een keuze nodig, hoe maak je keuzes, hoe ga je om met de ‘kiespijn’ ?

Werk, thuis, ontspanning? Ik vrees dat het voor mij voortdurend schipperen en sjoemelen is. In de praktijk werk ik veel meer uren als mijn aanstelling. Het werk moet af. Er zitten patiënten op hete kolen voor hun diagnose. Dat gaat echter ten koste van mijn echtgenoot en kinderen. Zeker nu mijn ouders ook steeds meer hulp nodig gaan hebben, heb ik een voortdurend jachtig gevoel. Hoe houd ik al deze ballen in de lucht, zonder mezelf kwijt te raken? Dankzij het coachingstraject heb ik geleerd meer afstand te nemen en beter gebruik te maken van de mogelijkheden van onderhandelen en delegeren. En een hele stap in de richting van meer innerlijke rust. (Medisch specialiste, 38 jaar.)

7. Levensvragen op alle leeftijden.

In deze turbulente transitieperiode ontstaan steeds meer vragen over zingeving.  Dat kan zijn op het gebied van werk, van de levensfase waarin je zit of omgaan met ingrijpende veranderingen en/of verlies.

Denk je bv. wel eens:

Als het er echt op aan zou komen, wat zou je meteen doen, en wat zou je onmiddellijk laten?

Ik betrap me op het gevoel: Is dit alles? Heeft dat met mijn leeftijd te maken?

Welke waarden zijn echt belangrijk voor jou?   Wat doet er echt toe voor je, en geef je daaraan genoeg tijd en aandacht?

Welke wensen heb je? Wat zou je het allerliefst willen bereiken?

Wat zou je het gevoel geven een betekenisvol leven te hebben?

Hoe zou je herinnerd willen worden (ook al ben je nog jong)?

Ook hier kan je voor terecht bij Clairscan.

Klik hier voor Coaching zakelijk!