Coaching zakelijk via Clairscan is persoonlijke begeleiding op maat. Coaching is een doelgerichte methode om het zelflerend vermogen te stimuleren en ondersteunen, in context met de omgeving. Coaching is gericht op groei en ontwikkeling van uw medewerker in relatie tot zijn werk binnen de organisatie.

Algemene informatie

 • Wat levert coaching je op?
 • Werkwijze
 • Voor wie?
 • De belangrijkste extra’s van coaching

Specialisaties

 • Startende leidinggevenden
 • Vrouw en management
 • Persoonlijke (her)-oriëntatie en loopbaanvragen
 • Tijdens het veranderingsproces in een organisatie
 • Individuele kennis- en vaardigheidstraining
 • Balans werk-privé

Lidmaatschap beroepsorganisaties

 • Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, NOBCO/EMCC Senior practitioner.
 • Landelijke Vereniging voor Supervisie & andere begeleidingsvormen, LVSB

Wat levert coaching je op?

Een greep uit de mogelijke rendementen:

 • Een opgefriste en verhelderde kijk op jouw (werk-)situatie in relatie tot je persoon
 • Een groter bewustzijn van je mogelijkheden, vaardigheden en drijfveren
 • Ervaring met (het oefenen in) ander gedrag en anders omgaan met de dagelijkse zaken
 • Een hernieuwd besef van je eigen verantwoordelijkheid en die van anderen

Werkwijze

Bij de start van een traject onderzoeken we gezamenlijk de verschillende aspecten van de persoonlijke situatie. Uitgangspunt voor een traject zijn steeds de mogelijkheden tot ontwikkeling en verbetering. Doel is het optimaliseren van het functioneren door het vaststellen van de op dat moment geldende ‘levenslandkaart’. Indien gewenst, kan bij de start ook een TTI gedrags- en drijfverenprofiel worden afgenomen. Voor verdere info daarover, zie www.ttisi.nl.

Op basis daarvan worden gezamenlijk de volgende stappen bepaald. Dit is in eerste instantie gericht op de werksituatie. De persoonlijk aspecten zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Inzicht is de eerste stap richting anders functioneren.

De cliënt staat centraal en geeft actief mede vorm aan het proces. Daardoor is en blijf je zelf de motor voor de resultaten van het coachingsproces.

Als coach heb ik de taak de medewerker zo optimaal mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen door luisteren, spiegelen, confronteren, analyseren en structureren. Tevens kan ik alternatieven vanuit theorie of praktijk aandragen voor verbreding van het blikveld. Ik maak gebruik van diverse technieken, passend bij je vraag. Dat kan zijn: RET, kernkwadranten, provocatief coachen, oplossingsgericht werken, ACT of The Work van Byron Katie.

De ervaring van mijn coachees leert dat de effecten van een coachingstraject nog lang kunnen doorwerken.
Een traject duurt in de regel 6 tot 10 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Voor wie

Voor eenieder die behoefte heeft aan ondersteuning door een onafhankelijk ‘meebelever’ om tot verdere optimalisering van de (werk-)situatie te komen. Het proces wordt positief beïnvloedt door:

 • De bereidheid het persoonlijk functioneren en opgebouwde ervaringen tot nu toe, met een onafhankelijk persoon kritisch onder de loep te nemen.
 • Tijd en energie vrij te maken voor het coachingstraject.
 • Support van de organisatie, die het belang onderkent voor haar werknemers bij een ‘onpartijdig’ iemand werkzaken kan bespreken, en ondersteuning krijgt voor het nemen van de volgende stappen op het werkpad.

De belangrijkste extra’s van coaching

Extern:

Veel organisaties streven naar het coachen van hun medewerkers. Voor werkelijk succesvolle coaching is de onafhankelijkheid van de coach van groot belang.

De coach biedt de mogelijkheid aan de medewerker om zijn eigen vragen te stellen en te reflecteren op eigen functioneren vanuit verschillende invalshoeken in een vertrouwelijk omgeving. Op basis van deze verbreding en verdieping kan hernieuwd gekeken worden naar eigen opstelling. Juist daarom is externe ondersteuning bijzonder zinvol.

Maatwerk:

Coaching is begeleiding in een 1 op 1 situatie. De coach richt zich volledig op jouw ontwikkeling en ontplooiing. De onderwerpen worden bepaald door jou, de coach zorgt voor een optimale leer- en ontwikkelingssituatie.

Persoonlijke aanpak:

De coachingssessies worden qua inhoud gezamenlijk ingevuld. Dat kan zijn op het gebied van vaardigheden, maar ook naar het vinden van een goede balans tussen werk en privé.

Ervaringsleren:

Door de juiste mix van theorie en directe toepassing in de praktijk, vormt coaching een prima aanzet tot ervaringsleren. Kennis plus ervaring geeft het beste leerrendement, zoals uit vele onderzoeken blijkt!

Procesbegeleiding:

De coachingsgesprekken vinden in de regel plaats met een tussenruimte van 2 tot 4 weken. Dit garandeert een goede follow-up en directe feedback op behaalde resultaten.

Clairscan is gespecialiseerd in de volgende vormen van coaching:

1. Voor startende leidinggevenden

Organisaties investeren veel tijd, geld en energie aan het vinden van de juiste persoon voor een (vacante) functie. Is die persoon gevonden, dan volgt een inwerktraject. Hoe goed voorbereid dit traject ook verloopt, het is een intensieve periode voor de nieuwe werknemer. Immers, de nieuwe werknemer krijgt een enorme hoeveelheid informatie over de organisatie, de onderlinge (werk-)relaties, de heersende bedrijfscultuur en zijn of haar plaats daarbinnen. Vaak wordt vergeten, wat het betekent ergens nieuw te zijn en wordt gemakshalve aangenomen dat alle regels en gewoonten binnen een organisatie voor zich spreken. Dit geldt met name voor het eerst functioneren in een leidinggevende functie: Hoe ga je om met de daarbij behorende macht, wat voor groep medewerkers tref je aan, hoe zijn de onderlinge relaties, welk effect heeft jouw manier van leidinggeven, enz. Het beeld wat in de eerste periode ontstaat, heeft vaak lange nawerking.

Uiteraard wordt door de organisatie veel belang gehecht aan een goede begeleiding tijdens de inwerkperiode. De combi van èn bege

leider èn beoordelaar heeft consequenties voor de op te bouwen vertrouwensrelatie. Juist in deze fase is externe ondersteuning bijzonder zinvol.

Door externe begeleiding is de nieuwe medewerker in staat bij een onafhankelijk persoon zijn of haar beleving van de eerste periode te inventariseren, te toetsten en te spiegelen. Gezamenlijk kan dan worden bekeken hoe de ervaringen te wegen en om te zetten naar aandachtspunten en prioriteiten voor tijdens én na de inwerkperiode.

Coaching tijdens een inwerktraject is zowel vanuit de optiek van de organisatie als vanuit de nieuwe werknemer een belangrijke bijdrage aan een succesvolle start!

“Al snel na de start in mijn eerste leidinggevende functie had ik vaak het gevoel dat ik achter de feiten aanholde. Na dit coachingstraject met oa. time-management, heb ik veel beter ‘grip’ op mijn werk en de aansturing van mijn medewerkers.” (Manager call-center, 32 jaar)

2. Vrouw en management

vrouw hakken laptop 4x3Is de emancipatie voltooid?
Velen zeggen van wel. De cijfers over het aantal vrouwen op topposities spreken dit tegen. Hoe ziet het eruit in uw organisatie? Wilt u aan de slag met deze issues?

Mogelijke onderwerpen in dit traject zijn:

 • Taalgebruik
 • Uiterlijk
 • Communicatie
 • Hanteren van macht
 • Ambitieniveau
 • De 7 grondregels voor succes in een mannenwereld
 • Jouw vraag?

Vooral voor dit traject geldt maatwerk.
Graag deel ik mijn ervaring met je. Welkom!

Daar stond ik, vers in mijn nieuwe leidinggevende functie in de ICT. Dat was wel even schakelen. Vroeg ik om meedenken, kreeg ik te horen dat ik het eerst zelf moest bedenken, ik kon het wel! Niet zo twijfelen, hoor. Ik wist niet wat ik hoorde. Door de coaching heb ik geleerd hoe ik de verschillen tussen mannen en vrouwen in bijvoorbeeld taalgebruik beter kan plaatsen en interpreteren. En over hoe de regels van het spel gaan. Het heeft me goed geholpen een aantal valkuilen tijdig te herkennen en te omzeilen.(Teamleidster ICT, 36 jaar)

3. Persoonlijke (her-)oriëntatie en loopbaanvragen

veranderingIedere werknemer bereikt na korte of lange tijd het punt, waarop hij of zij afvraagt, hoe verder te gaan met verdere invulling of ontwikkeling binnen de functie. Op dat moment kan het zinvol zijn met behulp van een coach het functioneren tot dan toe in kaart te brengen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de persoonlijke kwaliteiten, ambities en drijfveren, de ervaring tot dan toe en de verwachtingen voor de toekomst van de werknemer en de organisatie. Op basis van deze inventarisatie kunnen vervolgstappen worden uitgezet voor de verdere loopbaan van de deelnemer. De ondersteuning door de coach garandeert een zorgvuldige procesbegeleiding en een overzichtelijk tijdspad

Voor ik aan dit traject begon, had ik het gevoel dat ik vast zat in mijn functie. Nu besef ik beter welke mogelijkheden ik heb in professioneel en persoonlijk functioneren, en wat ik kan verwachten van mijn organisatie. (Medewerkster ICT en communicatie, 28 jaar, heroriëntatie)

4. Tijdens een veranderingsproces in een organisatie

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Het welslagen van deze veranderingen is mede afhankelijk van de bereidheid van de medewerkers om met deze verandering om te gaan. Iedere medewerker heeft in een dergelijk traject zijn eigen individueel bepaalde stijl van omgang met verandering.

Coaching tijdens een veranderingsproces is met name gericht op:

 • Inventariseren individuele veranderingsstijl
 • Objectiveren van organisatieverandering en consequenties voor functie en/of afdeling
 • Inventariseren consequenties verandering op individueel niveau
 • Formuleren van kansen en mogelijkheden voor individu en organisatie

Met name tijdens veranderingstrajecten komt het functioneren van organisatie en individuele werknemer onder druk te staan. Individuele coaching biedt de persoonlijke aandacht, die zorgt dat het veranderingstraject constructief en vruchtbaar wordt doorlopen.

“Zo’n 2 jaar geleden zijn er een aantal afdelingen door een fusie samengebracht. Sindsdien heb ik stuur ik mensen aan op diverse locaties, voornamelijk parttimers. Tegelijkertijd is een cultuurveranderingstraject opgestart. Dit geeft behoorlijk wat turbulentie, voor zowel mijn medewerkers, maar ook voor mijzelf. Hoe houd ik overzicht? Waar liggen mijn prioriteiten? Hoe ga ik om met de meer zakelijke afrekencultuur? Dankzij een aantal sessies met oa. Timemanagment, gesprekstechnieken en leidinggeven op maat, heb ik voor mijn gevoel weer meer grip op mijn werk en daardoor sta ik een stuk steviger in mijn schoenen.” (Teamleider facilitair, 43 jaar.)

5. Individuele kennis- en vaardigheidstraining

In sommige gevallen kan het effectiever zijn om op individuele basis kennis en vaardigheden in een leertraject aan te pakken. Voordelen van de individuele aanpak zijn:

 • Aanreiking van de precies passende leerstof
 • Zelf te bepalen tijd en plaats
 • Oefenen in een vertrouwde, veilige omgeving

Mogelijke onderwerpen voor een dergelijk traject zijn:

 • Gespreksvaardigheden
 • Delegeren
 • Hanteren van werkbelasting
 • Onderhandelen
 • Verbaal judo
 • Uw specifieke vraag of wens?

Door de gerichte aanpak van 4 onderdelen van het leidinggeven tijdens het coachingstraject, heb ik net zo veel geleerd als mogelijk zou zijn geweest in 4 trainingen over deze onderwerpen. Maar in veel kortere tijd met een hogere opbrengst in mijn persoonlijk functioneren.” (Projectleider, 36 jaar, nieuw gestart in leidinggevende functie)

6. Balans werk-privé.

uit-balansIedere medewerker wil zijn of haar werk goed doen. Die wens geldt ook voor de andere levensdomeinen. In ons huidige tijdsgewricht wil dat nog wel eens gaan klemmen. Met als resultaat een opgejaagd en soms uitgeput gevoel.

Tijd voor een coachingstraject op maat.

Mogelijke onderwerpen: wat geeft je energie, wat vreet energie, waar liggen je prioriteiten, waar is een keuze nodig, hoe maak je keuzes, hoe ga je om met de ‘kiespijn’ ?

Door het coachingstraject heb ik een andere ‘mind set’ ontwikkeld met een andere kijk op zaken, waardoor ik nu rustiger ben, beter kan relativeren en volgens mijn collega’s prettiger ben om mee te werken. Dit alles heeft geleid tot betere resultaten in de organisatie en in ieder geval tot meer rust in mijn privé leven. Het gejaagde gevoel ervaar ik nog maar sporadisch, doordat ik besef dat mijn gedachtepatronen dit gevoel kunnen beheersen.” (Hotelmanager, 47 jaar.)

Klik hier voor Coaching privé!